• SOKO ŠTARK
 • Smoki Mega Hrrrsker
 • SOKO ŠTARK
 • SOKO ŠTARK
 • SOKO ŠTARK
 • SOKO ŠTARK
 • SOKO ŠTARK
 • SOKO ŠTARK
 • SOKO ŠTARK
 • SOKO ŠTARK
 • SOKO ŠTARK
 • SOKO ŠTARK
 • SOKO ŠTARK
 • SOKO ŠTARK
 • SOKO ŠTARK
 • SOKO ŠTARK
 • Bananica

  Bananica

  Jedina prava

 • Smoki

  Smoki

  Jedan je Smoki.

 • Najlepše želje

  Najlepše želje

  Najlepše je tek tako.

 • Prima

  Prima

  Jedino sa Primom.

 • Štark Keksi

  Štark Keksi

  Fino, prhko, lako topljivo

 • Napolitanke

  Napolitanke

  Miris detinjstva.

 • Sweeet

  Sweeet

  Budi sweeet
  probaj sweeet!

 • Sweeet

  Integrino

  Pun ukus zdravlja!

PRAVILA PROGRAMA LOJALNOSTI

„Menaž slatki recept za još slađi poklon”

Član 1. ORGANIZATOR
Ovaj Program lojalnosti potrošača pod nazivom „Menaž Slatki recept za još sladju nagradu” (u daljem tekstu „Program“) organizuje: Privredno društvo „Soko Štark“ doo Beograd, Beograd, Bulevar Peka Dapčevića 29, 11000 Beograd, u daljem tekstu: Organizator.

Član 2.TRAJANJE, SVRHA I MESTO SPROVOĐENJA PROGRAMA
Program se sprovodi u svrhu promocije Organizatora.
Program traje od 21.03.2019. godine do 18.04.2019. godine ili do isteka zaliha poklona, a odnosi se na sve maloprodajne Maxi objekte u okviru Delhaize Srbija doo Beograd, na  teritoriji Republike Srbije.

Član 3. PODRUČJE PROMOCIJE
Pravila Programa i ostale bliže informacije vezane za sprovođenje Programa biće objavljene na web stranici Organizatora www.stark.rs


Član 4. FOND POKLONA KOJI UTVRĐUJE ORGANIZATOR
Fond poklona sastoji se od: 

Naziv poklona Količina (kom)

Tinita pleh sa poklopcem                                   1000 

Gorenje mikser sa rotirajućom posudom 450W    250


Za sve informacije u vezi sa poklonima kao i stanju istih, učesnici se mogu informisati pozivom telefonskog broja Kontakt centra Organizatora 0800 200 003, svakim radnim danom (ponedeljak – subota) od 8:00 -20:00 sati počev od 21.03.2019. godine.  

Član 5. PRAVO UČESTVOVANJA
Pravo učestvovanja u Programu imaju sva fizička lica sa prebivalištem u Republici Srbiji.

Član 6.PRAVILA  PROGRAMA
U Programu učestvuju proizvodi: Menaž  čokolada 200g i Menaž  glazura 200g . Kupovinom jednog proizvoda Menaž 200g čokolada ili Menaž 200g glazura dobija se jedna Štark Menaž nalepnica. Svaka dobijena nalepnica vredi jedan poen.
Istovremeno će u maloprodajnim objektima Delhaize Maxi, svim potencijalnim učesnicima biti dodeljen i talon na kojem se lepi odgovarajući broj nalepnica. 
Nakon sakupljenih 10 nalepnica, uz posedovanje fiskalnih računa kao dokaza o kupovini Menaž proizvoda, osvaja se Tinita pleh sa poklopcem. Nakon sakupljenih 20 nalepnica, uz posedovanje fiskalnih računa kao dokaza o kupovini Menaž proizvoda ,osvaja se Gorenje mikser sa rotirajućom posudom 450W.

Nakon što sakupe dovoljno nalepnica kako bi stekli uslov za dobijanje poklona i iste zalepe na talon, talon se popunjava ličnim podacima učesnika: ime i prezime, e-mail adresa, broj telefona, adresa i grad stanovanja.


Učesnik programa kontaktira Kontakt centar Organizatora u periodu trajanja programa lojalnosti, počev od 21.03.2019.od 8:00 a najkasnije do 18.04.2019. do 20h, na broj telefona 0800-200-003, obaveštava o posedovanju talona sa odgovarajućim brojem nalepnica za poklon i fiskalnih računa, dobija potvrdu da  ga može lično preuzeti na adresi Kontakt centra Organizatora, pod uslovom da prilikom preuzimanja dostavi ispravno popunjen talon i fiskalne račune kao dokaz o izvršenoj kupovini Štark Menaž  proizvoda navedenih u ovim Pravilima, na osnovu koje su osvojeni poeni. Adresa Kontakt centra Organizatora je: Beograd, ulica Brankova  broj 16. Nagrade se mogu preuzeti u roku od 10 dana od dana kontaktiranja Kontakt centra,  a najkasnije do 30.04.2019. godine do 20 časova.
Prilikom preuzimanja poklona utvrdiće se ispravnosti dostavljenog talona, nalepnica i fiskalnih računa  odnosno ispunjenosti uslova za učestvovanje u programu lojalnosti i dobijanja poklona. Nakon utvrđivanja ispunjenosti uslova  za dobijanje poklona učesnik  može preuzeti poklon.


Osnov za izdavanje  poklona  može biti isključivo talon sa popunjenim potrebnim brojem nalepnica  koje učestvuju u programu i fiskalni računi kao dokaz o izvršenoj kupovini  Štarkovih  proizvoda koji učestvuju u ovom Programu.


Poklon, po ovlašćenju dobitnika, može biti preuzet od strane punomoćnika koji poseduje pisano  ovlašćenje za preuzimanje, overeno od strane javnog beležnika.
 U slučaju da je na talonu sakupljeno više nalepnica nego što je potrebno za ostvarivanje prava na jedan poklon  Kontakt centar Organizatora će prilikom primopredaje poklona i preuzimanja talona, višak nalepnica otcepiti i vratiti učesniku. 


U skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka, učesnik nije dužan da popuni talon i ostavi svoje lične podatke. Ukoliko ne ostavi lične podatke, to ga ne diskvalifikuje za dalje učešće u Programu ukoliko poseduje odgovarajući broj nalepnica i fiskalne račune kojim dokazuje kupovinu Menaž proizvoda.

Učesnik u ovom programu lojalnosti  pod uslovom da ispunjava sve uslove može maksimalno osvojiti  5 poklona. 

Član 7. UČESNICI U  PROGRAMU
Učesnici Programa ne mogu da zahtevaju poklone u većim količinama ili drugačije poklone od onih koji su definisani u ovim Pravilima od strane Organizatora. Učestvovanjem u ovom Programu, učesnici prihvataju sva ova pravila.

Član 8.ŽALBE I REKLAMACIJE
Sve žalbe i reklamacije rešava Organizator Programa. U slučaju osnovanih žalbi organizator se obavezuje da ih u što kraćem roku otkloni i o tome obavesti učesnike. 

Član 9. ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI

Učestvovanjem u ovom Programu učesnici u celosti prihvataju ova Pravila, pristaju da Organizator prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti  navedene u ovim Pravilima, te potvrđuju da su u poznati sa svrhom korišćenja njihovih ličnih podataka i postupanja sa istim.  Učesnik koji je učestvovanjem u ovom programu dao punovažan pristanak na obradu podataka može opozvati taj pristanak u svakom trenutku, pismeno ili usmeno na zapisnik kod Organizatora. Organizator će sa svim podacima o ličnosti koje će prikupljati i obrađivati u toku ovog Programa postupati s posebnom pažnjom, u skladu s odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i drugih relevantnih propisa.Organizator, kao rukovaoc zbirke ličnih podataka članova Programa, prikuplja, vodi, održava i obrađuje zbirku prikupljenih ličnih podataka članova isključivo u svrhu sprovođenja Programa i promotivne svrhe Organizatora, u skladu sa ovim Pravilima. Prilikom prijave u Program ili naknadno u toku samog članstva, na poseban upit Organizatora, učesnik će aktivnom potvrdnom radnjom, ako to želi, dati svoju saglasnost za korišćenje obveznih podataka i za druge svrhe (npr. za automatizovanu obradu ličnih podataka i personalizirani pristup učesniku, korišćenje  od strane povezanih društava Organizatora itd), te će, ako želi, dati i druge, dodatne lične  podatke za korišćenje i obradu u tačno navedene te druge svrhe.Tako datu saglasnost učesnik može u bilo kojem trenutku povući slanjem zahteva na e-mail adresu ili  adresu sedišta Organizatora prema kontaktima na web stranici Organizatora.  Organizator koristi i obrađuje lične podatke isključivo dostavljene od strane učesnika, te je isključivo učesnik odgovoran za tačnost i ispravnost datih podataka i dužan je i odgovoran blagovremeno obavestiti Organizatora o njihovoj promeni. 


Učesnici imaju pravo u bilo kojem trenutku zatražiti informaciju o svojim ličnim podacima koje obrađuje Organizator ili zatražiti ispravak istih, mogu tražiti prestanak korišćenja ili brisanje svojih ličnih podataka u sve ili samo neke svrhe (osim ako se radi o obradi podataka u statističke svrhe kada lični podaci više ne omogućuju identifikaciju), odnosno i prenos podataka pod zakonskim uslovima ili izvršiti odjavu primanja informativnih i promotivnih materijala Organizatora.Učesnik  takođe može i uložiti prigovor na korišćenje svojih ličnih podataka u situacijama koje Organizator temelji na postojanju svog legitimnog interesa, a svakako kada ih Organizator koristi za potrebe direktnog marketinga.


Za ostvarivanje svih svojih prava i obaveza u pogledu korišćenja ličnih podataka, učesnik se može obratiti na e-mail adresu ili adresu sedišta Organizatora ili prema uputstvima na dostavljenim promotivnim materijalima.Svi lični podaci će biti  zaštićeni primenom primerenih organizacionih i tehničkih mera, te će se s istima postupati zakonito i pošteno u skladu sa  važećim propisima iz područja zaštite ličnih podataka. 


Sve ostale detalje vezane uz postupanje i zaštitu ličnih podataka te ostvarivanju svojih prava učesnik može pročitati u Pravilima zaštite privatnosti i Politici kolačića, koji su dostupni na web stranici Organizatora.

Član 10. MALOLETNI UČESNICI
Maloletna lica imaju pravo da učestvuju u Programu, u skladu sa zakonom. Ukoliko je učesnik maloletna osoba, Organizator će uručiti poklon Organizatora osobi koja je po zakonu ili odluci državnog organa dužna da se stara o njoj, a nakon uvida u isprave koje dokazuju roditeljski odnosno starateljski odnos.

Član 11.POREZI
Učesnik, dobitnik poklona, ne snosi nikakve poreze, obaveze niti naknade direktno povezane sa nagradama. Obaveza plaćanja poreza na dohodak građana pada na teret Organizatora.

Član 12.U SLUČAJU SPORA
U slučaju spora između Organizatora i učesnika programa nadležan je sud u Beogradu.

Član 13.MOGUĆNOST PREKIDA  PROGRAMA
Program može da se prekine ili obustavi  u slučaju nastupanja okolnosti  koje Organizator nije mogao da spreči, otkloni ili izbegne. Učesnici će o prekidu programa biti obavešteni putem sredstava javnog informisanja ili putem internet stranice Organizatora: www.stark.rs


Član 14.ODGOVORNOSTI
Organizator ne preuzima odgovornost za bilo kakvu štetu koja nastane zloupotrebom ovog Programa, a koja se na taj način nanese bilo učesnicima programa, bilo trećim licima.

Član 15.MOGUĆNOST IZMENE PRAVILA  PROGRAMA
Organizator zadržava pravo da menja pravila Programa. Organizator će obavestiti učesnike o bilo kojim promenama ili ažuriranju putem internet stranice www.stark.rs.
Organizator Soko Štark doo Beograd