• SOKO ŠTARK
 • Smoki Mega Hrrrsker
 • SOKO ŠTARK
 • SOKO ŠTARK
 • SOKO ŠTARK
 • SOKO ŠTARK
 • SOKO ŠTARK
 • SOKO ŠTARK
 • SOKO ŠTARK
 • SOKO ŠTARK
 • SOKO ŠTARK
 • SOKO ŠTARK
 • SOKO ŠTARK
 • SOKO ŠTARK
 • SOKO ŠTARK
 • SOKO ŠTARK
 • Bananica

  Bananica

  Jedina prava

 • Smoki

  Smoki

  Jedan je Smoki.

 • Najlepše želje

  Najlepše želje

  Najlepše je tek tako.

 • Prima

  Prima

  Jedino sa Primom.

 • Štark Keksi

  Štark Keksi

  Fino, prhko, lako topljivo

 • Napolitanke

  Napolitanke

  Miris detinjstva.

 • Sweeet

  Sweeet

  Budi sweeet
  probaj sweeet!

 • Sweeet

  Integrino

  Pun ukus zdravlja!

Soko Štark i Foodland

 

 

NACRT

UGOVORA O PRIPAJANJU

 

 

Ovaj ugovor o pripajanju (u daljem tekstu: „Ugovor“) zaključen je dana _______u Beogradu između sledećih ugovornih strana:

 

1 . „SOKO ŠTARK“ DOO BEOGRAD, sa registrovanim sedištem na adresi Bulevar Peka Dapčevća 29, Beograd, registrovano u Registru privrednih subjekata Agencije za privredne registre, matični broj 07026447, pib 100002799, čiji je zakonski zastupnik Matjaž Vodopivec, direktor (u daljem tekstu: „Štark“ ili „Društvo sticalac“)  

 

I

 

2. „FOODLAND“ DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, TRGOVINU I USLUGE BEOGRAD (VOŽDOVAC) sa registrovanim sedištem na adresi Bulevar Peka Dapčevća 29, Beograd, registrovano u Registru privrednih subjekata Agencije za privredne subjekte, matični broj 17192850, pib 100021989, čiji je zakonski zastupnik Davor Daraboš, direktor (u daljem tekstu :„Foodland“ ili „Društvo prenosilac“ )

 

Ugovorne strane SAGLASNO KONSTATUJU SLEDEĆE:

 

I Jedini član Društva sticaoca je „Droga Kolinska Živilska Industrija“ dd Ljubljana, Kolinska 1, Republika Slovenija, sa  100 %  udela;

 

II Jedini član Društva prenosioca „Foodlanda“ je „Soko Štark“ d.o.o. Beograd sa 100% udela;

 

III Poverioci Društva su na zakonom propisan način i u propisanom roku obavešteni o planiranoj statusnoj promeni.

 

IV Društva su donela odluke i sprovela sve procedure potrebne po zakonima Republike Srbije radi pripajanja Ugovornih strana, tako da Štark nastavlja da postoji, a Foodland prestaje da postoji pripajanjem.

 

Na osnovu gore navedenog UGOVORNE STRANE SU SE DOGOVORILE O SLEDEĆEM:

 

 Član 1.

Definicije i tumačenja

 

U ovom ugovoru, ukoliko kontekst drugačije ne nalaže, termini napisani velikim početnim slovom će imati sledeća značenja:

 

APR - znači Registar privrednih društava Agencije za privredne registre Republike Srbije.

 

Datum prestanka poslovne aktitvnosti Foodlanda – znači datum registracije statusne promene od kada prestaju da postoje poslovne aktivnosti Foodlanda.

 

Ugovorne strane – znači zajedno Štark i Foodland

 

Društvo sticalac – imaće značenje dato tom terminu u preambuli ovog Ugovora, pod tačkom 1.

 

Foodland  – imaće značenje dato tom terminu u preambuli ovog Ugovora, pod tačkom 2.

 

Pripajanje  - ima značenje dato terminu u članu 2. Ugovora.

 

Ugovor – znači ovaj ugovor o pripajanju sa svim izmenama i dopunama, uključujući i njegove priloge.

 

Zakon – znači Zakon o privrednim društvima Republike Srbije, „Službeni glasnik“ RS br. 36/2011 i 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015 i 44/2018

 

Član 2.

Predmet i cilj Ugovora

 

Predmet i cilj ovog Ugovora je racionalizacija poslovanja, optimizacija troškova i sinhronizacija poslovnih aktivnosti, kroz sprovođenje statusne promene pripajanja u skladu sa propisima Republike Srbije i pod uslovima iz ovog Ugovora, pri čemu Štark, kao sticalac nastavlja da postoji nakon izvršene statusne promene pod istim imenom, dok se Foodland, kao potpuno zavisno društvo u pojednostavljenom postupku, pripaja Društvu sticaocu i prestaje da postoji od momenta registracije statusne promene u APR-u i kao takav biće izbrisan iz APR bez sprovođenja postupka likvidacije (u daljem tekstu „Pripajanje“).

 

 

Član 3.

Kapital društva sticaoca i društva prenosioca

 

3.1. Registrovani kapital Društva sticaoca

 

3.1.1. Na dan potpisivanja ovog Ugovora, registrovani osnovni kapital Društva sticaoca u APR-u iznosi 3.733.646.100,00 dinara, a čini ga upisani i uplaćeni novčani kapital od 1.961.295.600,00 dinara i upisani i uneti nenovčani kapital od  1.772.350.500,00 dinara.

 

3.1.2. Društvo sticalac jedini je osnivač Društva prenosioca, na osnovu čega ima osnovni kapital u  Foodlandu u iznosu od 513.756.954,86,00 dinara, a čini ga upisani i uplaćeni novčani kapital.

 

3.2. Osnovni kapital Društva sticaoca nakon Pripajanja

 

Nakon Pripajanja, ukupan osnovni kapital Društva sticaoca ostaće nepromenjen i iznosiće
3.733.646.100,00 dinara, koji se sastoji od:

-        Upisanog i uplaćenog novčanog dela osnovnog kapitala u iznosu od 1.961.295.600,00 RSD, koji je  uplaćen dana 30. januara 2006. godine,

-         Upisanog i unetog nenovčanog dela osnovnog kapitala u iznosu od 1.772.350.500,00 RSD koji je upisan i unet dana 03. septembra 2018. godine

 

 3.3. Nepostojanje srazmere akcija za udele

 

Društvo sticalac kao jedini osnivač Društva prenosioca, ne postaje sebi član, niti stiče sopstveni udeo, niti mu se izdaje udeo u zamenu za udeo koji je imalo u Društvu prenosiocu.

 

Upisani osnovni kapital Društva sticaoca, ne povećava se na osnovu odluke i ovog ugovora, budući da je vrednost prava na udelu u Društvu prenosiocu, već izražena u upisanom i unetom osnovnom kapitalu Društva sticaoca.

 

 

Član 4.

Označenje vrednosti imovine i visine obaveza koje se statusnom promenom prenose na Društvo sticaoca i njihov opis

 

4.1. Vrednost imovine i visina obaveza Foodland doo Beograd je prema bilansu stanja na dan 31.08.2018. godine sledeća: 

Konto

Naziv konta

Saldo

 

011

KONCESIJE,PATENTI,LICENCE I SLIČNA PRAVA

541,239.81

 

 

012

SOFTVER I OSTALA PRAVA

6,360,764.44

 

 

019

ISPRAVKA VREDNOSTI NEMATERIJALNE IMOVINE

-6,406,423.51

 

 

021

GRADJEVINSKO ZEMLJISTE

53,869,343.00

 

 

022

GRADJEVINSKI OBJEKTI

441,119,337.43

 

 

023

POSTROJENJA I OPREMA

319,082,900.51

 

 

026

NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA U PRIPREMI

1,369,283.48

 

 

028

AVANSI ZA NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMU

1,474,600.00

 

 

029

ISPRAVKA VREDNOSTI NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME

-151,604,276.53

 

 

101

MATERIJAL ZA IZRADU

67,540,832.68

 

 

102

REZERVNI DELOVI

751,893.79

 

 

103

ALAT I INVENTAR

1,462,866.74

 

 

109

ISPRAVKA VREDNOSTI ZALIHA MATERIJALA

-9,180,756.75

 

 

110

NEDOVRSENA PROIZVODNJA

119,889,994.06

 

 

120

GOTOVI PROIZVODI

22,948,715.17

 

 

132

ROBA U PROMETU NA VELIKO

917,127.80

 

 

139

ISPRAVKA VREDNOSTI ROBE

-936.00

 

 

150

DATI AVANSI ZA ZALIHE I USLUGE

140,828.40

 

 

152

PLACENI AVANSI ZA ROBU U ZEMLJI

0.96

 

 

153

PLACENI AVANSI ZA ROBU U INOSTRANSTVU

3,151,224.55

 

 

154

PLACENI AVANSI ZA USLUGE U ZEMLJI

2,818,209.66

 

 

155

PLACENI AVANSI ZA USLUGE U INOSTRANSTVU

1,242,532.51

 

 

159

ISPRAVKA VREDNOSTI PLACENIH AVANSA

-3,405,199.06

 

 

200

KUPCI U ZEMLJI- MATIČNA I ZAVISNA PRAVNA LICA

296,537.61

 

 

202

KUPCI U ZEMLJI-OSTALA POVEZANA PRAVNA LICA

3,969,693.16

 

 

203

KUPCI U ZEMLJI-OSTALA POVEZANA PRAVNA LICA

93,859,665.93

 

 

204

KUPCI U ZEMLJI

6,318,959.39

 

 

205

KUPCI U INOSTRANSTVU

27,317,588.21

 

 

206

OSTALA POTRAZIVANJA PO OSNOVU PRODAJE

318,683.00

 

 

209

ISPRAVKA VREDNOSTI POTRAŽIVANJA OD KUPACA

-6,690,283.97

 

 

221

POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH

119,559.01

 

 

223

POTRAŽ. ZA VIŠE PLAĆENI POREZ NA DOBIT

4,306,398.02

 

 

224

POTRAŽ. PO OSNOVU PREPLAĆENIH POR. I DOPR.

33,711.04

 

 

228

OSTALA POTRAŽIVANJA

2,444,622.19

 

 

241

TEKUĆI (POSLOVNI) RAČUNI

1,208,194.26

 

 

244

DEVIZNI RAČUN

30,890,524.60

 

 

270

POREZ NA DOD. VRED. U PRIM. RAČ. PO OPSTOJ STOPI

26,066.79

 

 

274

POREZ NA DODATU VREDNOST PRI UVOZU DOBARA PO OPSTOJ STOPI

881.53

 

 

278

PDV NADOKNADA POLJOPRIVREDNICIMA

501,413.99

 

 

279

POTRAŽIVANJA ZA VIŠE PLAĆENI PDV

167,941,551.28

 

 

280

AVR

2,695,504.05

 

 

281

RAZGRANIČENA POTRAŽIVANJAI ZA NEFAKTURISANI PRIHOD

7,149,392.57

 

 

288

ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA

1,637,457.00

 

 

289

OSTALA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA

897,362.48

 

 

301

UDELI DRUSTVA SA OGRANICENOM ODGOVORN.

-513,756,954.86

 

 

330

REVALORIZACIONE REZERVE

-101,619,259.14

 

 

331

AKTUARSKI DOBICI ILI GUBICI PO OSN.PLANOVA DEF.PRIMANJIMA

-120,565.24

 

 

350

GUBITAK RANIJIH GODINA

863,496,371.64

 

 

351

GUBITAK TEKUĆE GODINE

147,216,744.35

 

 

404

REZERVISANJA ZA NAKNADE I DRUGE BENEFICIJE ZAPOSLENIH

-10,078,633.49

 

 

420

KRATKOROCNI KREDITI OD MATIC.I ZAVISNIH PR.LICA

-1,355,500,000.00

 

 

421

KRATKOROCNI KREDITI OD OSTALIH POVEZANIH PR.LICA

-30,000,000.00

 

 

429

OSTALE KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE

-167,707.82

 

 

430

PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE

-12,534,667.29

 

 

431

DOBAVLJACI - MATICNA I ZAVISNA PRAVNA LICA U ZEMLJI

-11,616,300.31

 

 

433

DOBAVLJACI  OSTALA POVEZANA PRAVNA LICA U ZEMLJI

-33,828,627.93

 

 

434

DOBAVLJACI - OSTALA POVEZANA PR.LICA U INOSTRANSTVU

-3,261,921.52

 

 

435

DOBAVLJACI U ZEMLJI

-39,857,351.56

 

 

436

DOBAVLJACI U INOSTRANSTVU

-10,169,529.51

 

 

439

OSTALE OBAVEZE IZ POSLOVANJA

-47,641.00

 

 

450

OBAVEZE ZA NETO ZARADE I NAKNADE ZARADA

-8,529,596.96

 

 

451

OBAV. ZA POREZ NA ZAR. I NAKN. ZAR. NA TER. ZAP.

-1,031,964.81

 

 

452

OBAV. ZA DOPR. NA ZAR. I NAKN. ZAR. NA TER. ZAP.

-2,335,696.14

 

 

453

OBAV. ZA DOPR. NA ZAR. I NAKN. ZAR. NA TER. POSL.

-2,100,952.83

 

 

463

OBAVEZE PREMA ZAPOSLENIMA

-78,088.58

 

 

470

OBAV.ZA POREZ NA DOD.VREDNOST PO OPSTOJ STOPI

1,844,085.59

 

 

471

OBAV.ZA PDV PO IZD.FAKT.PO POSEBNOJ STOPI

76,623.73

 

 

482

OBAV. ZA POREZE, CARINE I DR. DAŽB. IZ NAB. ILI TROŠ.

-4,442.33

 

 

489

OST. OBAV. ZA POREZE, DOPRINOSE I DR. DAŽB.

-102,071.00

 

 

490

UNAPRED OBRACUNATI TROSKOVI

-80,089,400.51

 

 

497

RAZGRANICENE OBAV. ZA PDV

1,585.01

 

 

498

ODLOZENE PORESKE OBAVEZE

-14,293,876.22

 

 

499

OSTALA PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA

-837,746.55

 

 

 

4.2. Nepokretnosti Prenosioca

            4.2.1 Sva prava na nepokretnostima Prenosioca, bez bilo kakvog izuzetka ili ograničenja, biće preneta na Sticaoca.

            Nepokretna imovina Društva prenosioca – FOODLAND doo, koja se ovom statusnom promenom prenosi na Društvo sticaoca je sledeća:

            I Pravo svojine na katastarskoj parceli br. 4847/2, površine 1 37 36 ha, upisane u list nepokretnosti broj 3882, K.O. DOBANOVCI i to:

KP

Broj dela parcele

Potes ili ulica i kućni broj

Način korišćenja i kat. klasa

Vrsta zemljišta

Površina

Ha a m2

Vrsta prava

Obim udela

Nosilac prava

4847

2

Maletinci

Ostali veštačko stvoreno nepl.

Zemljište u građevinskom području

1 37 36

Privatna svojina

1/1

Foodland

 

            II Pravo svojine na katastarskoj parceli br. 469, površine 20.906 m2, upisane u list nepokretnosti broj 531 KO IGROŠ i to:

 

KP

Broj zgr.

Potes ili ulica i kućni broj

Način korišćenja i kat. klasa

Vrsta zemljišta

Površina

Ha a m2

Vrsta prava

Obim udela

Nosilac prava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

469

1

Reka 53a

Zemljište pod zgradom-objektom

Poljoprivredno zemljište

     50 93

Privatna svojina

1/1

Foodland

2

Reka

Zemljište pod zgradom-objektom

Poljoprivredno zemljište

           16

Privatna svojina

1/1

Foodland

3

Reka

Zemljište pod zgradom-objektom

Poljoprivredno zemljište

           95

Privatna svojina

1/1

Foodland

4

Reka

Zemljište pod zgradom-objektom

Poljoprivredno zemljište

             9

Privatna svojina

1/1

Foodland

5

Reka

Zemljište pod zgradom-objektom

Poljoprivredno zemljište

           27

Privatna svojina

1/1

Foodland

6

Reka

Zemljište pod zgradom-objektom

Poljoprivredno zemljište

           32

Privatna svojina

1/1

Foodland

7

Reka

Zemljište pod zgradom-objektom

Poljoprivredno zemljište

             8

Privatna svojina

1/1

Foodland

8

Reka

Zemljište pod zgradom-objektom

Poljoprivredno zemljište

           57

Privatna svojina

1/1

Foodland

 

Reka

Zemljište uz zgradu-objekat

Poljoprivredno zemljište

2  08  09

Privatna svojina

1/1

Foodland

 

III Pravo svojine na sledećim objektima:

 

KP

Broj zgrade

Naziv ulice, naselje ili potes i kućni broj

Način korišćenja i naziv objekta

Vrsta prava

Površina objekta 

Obim udela

Nosilac prava na objektu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

469

1

Reka 53A

Zgrada prehrabene industrije i proizvodnje pića – PROIZVODNA HALA, UPRAVNA ZGRADA

Privatna svojina

5093 m2

1/1

Foodland

2

Reka

Trafo stanica

Korisnik državna

 

1/1

Opština Brus, RS

3

Reka

Pomoćna zgrada - Kotlarnica

Privatna svojina

95 m2

1/1

Foodland

4

Reka

Pomoćna zgrada – Isparivačka stanica

Privatna svojina

9 m2

1/1

Foodland

5

Reka

Pomoćna zgrada – Gasna stanica

Privatna svojina

27 m2

1/1

Foodland

6

Reka

Pomoćna zgrada – Uređaj za prečišćavanje otpadnih voda

Privatna svojina

32 m2

1/1

Foodland

7

Reka

Pomoćna zgrada - portirnica

Privatna svojina

8 m2

1/1

Foodland

8

Reka

Zgrada ostalih industrijskih delatnosti – Kompresorska stanica

Privatna svojina

57 m2

1/1

Foodland

 

            IV Pravo svojine na katastarskoj parceli br. 462, površine 5a i 95m2, upisane u list nepokretnosti broj 581 KO IGROŠ i to: 

KP

Potes ili ulica i kućni broj

Način korišćenja i kat. klasa

Vrsta zemljišta

Površina

Ha a m2

Vrsta prava

Obim udela

Nosilac prava

462

Reka

Voćnjak 2. klase

Poljoprivredno zemljište

       5  95

Privatna svojina

288/648

Foodland

 

            4.2.2. Prenosilac je saglasan da sticalac može nakon registracije Pripajanja pred APR-om, na osnovu ovog ugovora i rešenja APR o izvršenoj statusnoj promeni, bez prisustva Prenosioca ili trećih lica ili njihovog odobrenja/saglasnosti da prenese u svoju korist i na svoje ime:

- sva prava Prenosioca na nepokretnostima (uključujući ali ne ograničavajući se na nepokretnosti iz tačke 4.2.1.), u nadležnim katastrima, zemljišnim knjigama ili drugim javnim registrima (CLAUSULA INTABULANDI) .

 

4.3 Intelektualna svojina Prenosioca

            4.3.1. Sva prava intelektualne svojine Prenosioca, bez bilo kakvog izuzetka ili ograničenja, biće preneta na Sticaoca, uključujući i prava navedena u Prilogu 1 ovog Ugovora koji čini njegov sastavni deo.

Član 5.

Način prenosa imovine

 

5.1. Celokupna imovina i obaveze Foodland-a prenose se na Društvo sticaoca na dan prenosa na sledeći način:

 

-        novčana sredstva Društva prenosioca koja se zateknu na poslovnim računima kod banaka preneće se u trenutku gašenja tih računa u korist poslovnog računa Društva sticaoca nalogom za prenos;

-        pokretne stvari, osnovna sredstva, sitan inventar i drugo preneće se Društvu sticaocu predajom u posed i prenosom računovodstvenog stanja Društva prenosioca sa danom njegovog brisanja;

-        sva prava, obaveze i odgovornosti i pogodnosti iz ugovora koje je zaključilo Društvo prenosilac prelaze na Društvo sticaoca koji stupa u navedene ugovore  na mesto Društva prenosioca;

-        Registrovano sedište Društva prenosioca je na adresi Beograd, Bulevar Peka Dapčevića 29 i nakon registrovanog Pripajanja, te poslovne prostorije će u celosti nastaviti da koristi Društvo sticalac;

 

5.2. Prema trećim licima, društvo sticalac preuzima sva prava i nenamirena potraživanja, kao i potpunu odgovornost za obaveze Društva prenosioca.

 

5.3. Dozvole, koncesije, druge povlastice i oslobođenja priznata društvu prenosiocu, kao i know – how, recepture i ostala intelektulna svojina, prelaze na Društvo sticaoca, izuzev ako propisi koji uređuju tu oblast ne nalažu drugačije.

 

5.4. Uzajamna potraživanja između Društva prenosioca i Društva sticaoca koja još nisu namirena, gase se usled sjedinjavanja dužnika i poverioca u istom licu.

 

 

Član 6.

Datum prestanka poslovne aktivnosti Društva prenosioca

 

 

Datum prestanka poslovne aktivnosti Foodland je dan registracije statusne promene pripajanja kod Agencije za privredne registre.

 

Član 7.

Datum za potrebe računovodstva

 

Datum za potrebe računovodstva, odnosno datum od kada se transakcije Foodland-a smatraju u računovodstvene svrhe transakcijama obavljenim u ime Društva sticaoca, je dan registracije  statusne promene kod Agencije za privredne registre.

 

 

Član 8.

Posebna pogodnost direktora Društava

 

Direktor Društva prenosioca kao ni članovi izvršnog i nadzornog odbora Društva sticaoca, niti bilo koje drugo fizičko ili pravno lice neće dobiti bilo kakva prava ili posebne pogodnosti u vezi sa ovim Ugovorom.

 

Član 9.

Zaposleni Društva prenosioca

 

 

Zaposleni Društva prenosioca nakon Pripajanja Društva nastavljaju radni odnos u Društvu sticaocu. Spisak zaposlenih u Društvu sticaocu nalazi se u Prilogu 2 i sastavni je deo ovog ugovora.

Radi izbegavanja svake sumnje, Sticalac će preuzeti samo zaposlene koji budu u

radnom odnosu kod Prenosioca na dan registracije Pripajanja pred APR-om, bez obzira na spisak iz Priloga 2 ovog ugovora.

 

Član 10.

Izmene Osnivačkog akta Društva Sticaoca

 

Imajući u vidu da statusnom promenom ne dolazi do promena kapitala, organa Društva, poslovnog imena, sedišta i drugih pitanja određenih Osnivačkim aktom, važeći Osnivački akt Društva Sticaoca u potpunosti ostaje na snazi.

 

 

 Član 11

 

S obzirom da će postupak pripajanja biti sproveden u pojednostavljenom postupku shodno članu 501. Zakona o privrednim društvima, statusna promena pripajanja sprovodi se bez odluke o statusnoj promeni skupštine Društva sticaoca.

 

Konstatuje se da su članovi i organi društva koja učestvuju u ovoj statusnoj promeni lično obavešteni o nameri sprovođenja ove statusne promene, o nacrtu ovog ugovora i svim ostalim bitnim činjenicama.

 

 

Član 12.

Završne odredbe

 

12.1. Odricanje

 

Ukoliko bilo koja Ugovorna strana ne insistira na striktnom izvršenju bilo koje odredbe iz ovog Ugovora ili ne vrši bilo koje pravo, ovlašćenje ili pravno sredstvo po bilo kojoj povredi ovog Ugovora to neće predstavljati odricanje od bilo koje odredbe ovog Ugovora, niti će ograničiti prava te Ugovorne strane da sprovede bilo koju odredbu ili da ostvari bilo koje pravo.

 

12.2. Izmene

 

Nijedna izmena ovog Ugovora neće bili punovažna ukoliko nije izvršena pisanim putem i potpisana od strane obe Ugovorne strane i overene od strane suda.

 

 

12.3. Merodavno pravo

 

Na ovaj Ugovor će se primenjivati i njegove odredbe biće tumačene u skladu sa zakonima Republike Srbije.

 

 

12.4. Jezik i stupanje na snagu

 

Ovaj Ugovor je sačinjen na srpskom jeziku i stupa na snagu danom donošenja Odluke o statusnoj promeni od strane Skupštine privrednog društva „Foodland“ doo Beograd.

 

Ugovorne strane saglasno izjavljuju da ovaj Ugovor predstavlja izraz njihove slobodne volje i saglasno izražene volje pa ga potpisuju bez primedbi u 6 (šest) primeraka od kojih jedan primerak ide sudu koji vrši overu potpisa, jedan APR-u, a po 2 (dva) primerka zadržava svaka Ugovorna strana.

 

 

ZA „Soko Štark“ d.o.o.                                                          ZA „Foodland“ doo Beograd

 

__________________________                                           __________________________

Matjaž Vodopivec, direktor                                                  Davor Daraboš, direktor                                                       

 

                                                                 PRILOG 1

 

Spisak intelektualne svojine Prenosioca

                                               ŽIGOVI

SRBIJA

REGISTARSKI BROJ

TIP ŽIGA

55831

Nacionalni

65934

Nacionalni

69037

Nacionalni

69036

Nacionalni

70760

Nacionalni

72041

Nacionalni

72554

Nacionalni

73697

Nacionalni

74932

Nacionalni

74067

Nacionalni

74153

Nacionalni

74154

Nacionalni

75186

Nacionalni

U postupku registracije Ž 2018/0027

Nacionalni

 

MEĐUNARODNI ŽIGOVI

REGISTARSKI BROJ

ZEMLJA

                             1252782

Austrija

Australija

Bosna i Hercegovina

Švajcarska

Kina

Nemačka

Danska

Španija

Francuska

Grčka

Hrvatska

Mađarska

Italija

Japan

Crna Gora

Norveška

Poljska

Portugal

Rusija

Singapur

Slovenija

Makedonija

Turska

Švedska

SAD

 

 

                               1252781

Bosna i Hercegovina

Alžir

Hrvatska

Crna Gora

Makedonija

Slovenija

 

 

                              1401716

Bosna i Hercegovina

Hrvatska

Crna Gora

Slovenija

 

 

                              1404317

Bosna i Hercegovina

Hrvatska

Crna Gora

Slovenija

 

 

                              1378998

Bosna i Hercegovina

Hrvatska

Crna Gora

Makedonija

Slovenija

 

 

                              1361877

Bosna i Hercegovina

Hrvatska

Crna Gora

Makedonija

Slovenija

 

 

                             1283532

Bosna i Hercegovina

Hrvatska

Crna Gora

Makedonija

Slovenija

 

 

                              1346383

Bosna i Hercegovina

Hrvatska

Crna Gora

Makedonija

Slovenija

 

 

                             1346384

Bosna i Hercegovina

Hrvatska

Crna Gora

Makedonija

Slovenija

 

 

                             016892838016892838016892838 

EU

 

 

                             017244121

EU

 

                                                           INDUSTRIJSKI DIZAJN

SRBIJA

REGISTARSKI BROJ

TIP INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

10792 boca

Nacionalni

10799 tegla

Nacionalni

 

 

 

 

 

______________________                                                  ______________________

Prenosilac                                                                             Sticalac

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         PRILOG 2

 

Spisak zaposlenih kod Prenosioca koji nastavljaju sa radom kod Sticaoca

 

 

R.br.

Prezime

Ime

1

MIJATOVIĆ

VALENTINA

2

ŠOVIĆ

MILOVAN

3

JOLIĆ

DEJAN

4

OBRADOVIĆ

SLAVICA

5

CVETKOVIĆ

DUŠAN

6

BRKLJAČ

NIKOLA

7

KOSTIĆ

NENAD

8

PAVLOVIĆ

BOJANA

9

RAKAŠĆAN

VLADIMIR

10

VUČKOVIĆ

LAZAR

11

ANTIĆ

MILOŠ

12

BAKIĆ

DEJAN

13

BAKIĆ

KOSA

14

ĐURIĆ

MILJANA

15

JOTIĆ

MARINA

16

KRCIĆ

MIRJANA

17

LEVIĆ

SLOBODANKA

18

MARKOVIĆ M.

BILJANA

19

MIJATOVIĆ

LJILJANA

20

MIJATOVIĆ

MARINA

21

MILENKOVIĆ D.

VALENTINA

22

MILOVANOVIĆ

JAVORKA

23

MILOVANOVIĆ

SLAVICA

24

MILJKOVIĆ-TODOROVIĆ

EMINA

25

MITROVIĆ

JELENA

26

MITROVIĆ

SANELA

27

MITROVIĆ R.

DRAGAN

28

PETROVIĆ

MOMČILO

29

PETROVIĆ

SUNČICA

30

PEZER

SNEŽANA

31

PUNOŠEVAC

SVETLANA

32

PUNOŠEVAC

VUKICA

33

RADISAVLJEVIĆ

RUŽICA

34

STOJANOVIĆ

MIĆA

35

TODOROVIĆ

ČEDOMIR

36

VARINAC

NEMANJA

37

VESIĆ

SAŠA

38

VUKAJLOVIĆ

DRAGANA

39

VUKAJLOVIĆ

VLADIMIR

40

VUKOVIĆ

GORICA

41

ZDRAVIĆ

SVETLANA

42

MILIĆ

SLOBODAN

43

BAZIĆ

MIRJANA

44

BOŽANOVIĆ

LJUBOMIR

45

DANILOVIĆ

MILOJE

46

ĐURĐEVIĆ

IVANA

47

ĐURIĆ

DRAGANA

48

ĐURIĆ

SLAĐANA

49

IVANOVIĆ

SLAVICA

50

JOTIĆ

IVANA

51

KOJIĆ

MARIJANA

52

KOZIĆ

JOVAN

53

LUKIĆ

DUŠICA

54

LUKIĆ

MARINA

55

MATIĆ

SNEŽANA

56

MIJATOVIĆ

ANA

57

MILIĆ

SUNČICA

58

MILIĆ RAKAŠĆAN

ŽAKLINA

59

MILINČIĆ

BILJANA

60

MILOSAVLJEVIĆ

LJILJANA

61

MILOVANOVIĆ

BRATISLAV

62

OBRADOVIĆ

DALIBORKA

63

PEJIĆ

ZAGORKA

64

PERIĆ

MIROLJUB

65

RADMANOVIĆ

VIOLETA

66

RAIČEVIĆ

DANIJEL

67

RAJKOVIĆ

IVANA

68

SIMIĆ R.

SLAĐANA

69

STEVOVIĆ

ZORAN

70

ŠLJIVIĆ

VIOLETA

71

ŠOVIĆ

LEPA

72

VUKOVIĆ

VLADIMIR

73

ARSIĆ

NEBOJŠA

74

ĐURIĆ

MILOVAN

75

OBRADOVIĆ

ZLATAN

76

RAJČIĆ

ZORAN

77

VUČKOVIĆ

DRAGAN

78

STANOJEVIĆ

RADENKO

79

PEPIĆ

NINA

80

JANKOVIĆ

MILICA

81

BRDARIĆ

STEFAN

82

ZLATANOV

SRĐAN

83

STOJILJKOVIĆ

BOGDAN

84

KAJKIĆ

MARIJANA

85

RAĐEN

LUKA

86

ADŽIĆ

IVANA

87

VUKČEVIĆ

MARKO

88

BRAĆ

MAJA

89

ĐORĐEVIĆ

NEVENA

90

ĐORĐEVIĆ

ANA

91

JANKOVIĆ

NIKOLA

92

KOSTIĆ

DANKA

93

RAKIĆEVIĆ

LJILJANA

94

PRIBAKOVIĆ

NEMANJA

95

SELAKOVIĆ

JASNA

96

JORGAČEVIĆ DROBAC

MARIJA

97

JELIĆ

JASMINA

98

POPOVIĆ

BRANKICA

99

KOSTIĆ

BOJANA

100

ĐAPIĆ

VESNA

101

PLAVŠIĆ

VOJISLAV

102

TADIĆ

NATAŠA

103

TOMIĆ

IVAN

104

BOŠKOVIĆ

SLAVOLJUB

105

MILENKOVIĆ

RADOLJUB

106

MILOSAVLJEVIĆ

DOBRIVOJE

107

OBRADOVIĆ

ĐURĐE

108

PETROVIĆ

SLAVICA

109

SIMIĆ

STOJAN

110

KAPOR

MILOŠ

111

RADOJEVIĆ

NATALIJA

112

MILOVANOVIĆ

ANA

113

VELIČKOVIĆ

MILOŠ

114

MUŠURINSKI

SANJA

 

 

 

 

______________________                                                  ______________________

Prenosilac                                                                             Sticalac